28,15,0,50,1
600,600,60,1,2500,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Bouwbedrijf Poppe
Ga naar website
Cafetaria Sporthal
Metaalwerken Putteman
Ga naar website
Inbraakveilig.be
Ga naar website
Carrosserie Hoogveld
Ga naar website
Cinéma Albert
Ga naar website

Jeugdbeleidsplan

 

 

Handbalclub Dendermonde

 

Intro

Het jeugdbeleidsplan maakt deel uit van het sportief beleid. Het plan wordt samengesteld door het sporttechnisch management, goed gekeurd door de Raad van Bestuur (RvB) en uitgevoerd door het SportTechnisch Management (STM) en Sporttechnisch Jeugd Management (STjM).

Het jeugdbeleidsplan maakt deel uit van het verenigingswerkingsplan. In het VWP staat de missie en visie van HBC Dendermonde en zijn organisatiestructuur beschreven.

Bijlagen van het jeugdbeleidsplan:

 • Leerlijn
 • Jeugdpromotieplan


Jeugdbeleid 2018 - 2019

Globaal plan

1.Missie en visie

Zie verenigingswerkingsplan

2. Doelstellingen

2.1 Algemene doelstellingen van de jeugdwerking binnen HBC Dendermonde:

ü  Het ledenaantal verhogen door intensieve wervingscampagnes / promoties.

ü  Kwaliteit verhogen door gediplomeerde trainers te stimuleren zich nog meer bij te scholen.

ü  De trainingscapaciteit verhogen.

ü  Preventiebeleid drop-out uitstippelen.

ü  De club financieel gezond houden door een nog beter sponsorbeleid en door een goede organisatie van verschillende evenementen. Allemaal nodig om de toekomst van de jeugd te gaan verzekeren.

ü  Eigen leden stimuleren om zich om te scholen tot trainer.

ü  Jeugdspelers stimuleren (verplichten) om jeugdscheidsrechter te worden.

ü  Ouders betrekken en overtuigen sportief mee te investeren in HBC Dendermonde.

2.2 De verschillende ploegen en hun doelstellingen:

Eén van de belangrijkste doelstelling is “plezier”! Handballen moet in de eerste plaats “fun” zijn. Het is enkel dan dat men voldoende interesse kan opwekken om te blijven handballen!

 • Multimovers 1ste kleuterklas tot 3de leerjaar (verdeling in 4 verschillende leeftijdsgroepen): HBC Dendermonde zet zijn multimove project verder in samenwerking met de sportdienst van Dendermonde. Dit is een unieke kans om kinderen van een jonge leeftijd reeds hun basismotoriek te ontwikkelen. Per les is het steeds de bedoeling dat er 2 basisvaardigheden aan bod komen.
  • Aantal lessen : 30 lessen per seizoen van begin september tot eind mei
  • Te ontwikkelen vaardigheden : wandelen en lopen, klimmen, zwaaien, roteren, glijden, springen en landen, vangen en werpen, slaan, trappen, dribblen, heffen en dragen, trekken en duwen.
  • Doelstelling: basisvaardigheden ontwikkelendoorgroeien naar U8 en U10
 • J8 (1ste en 2de leerjaar) :
  • Aantal trainingen : 1 per week
  • Te ontwikkelen vaardigheden : wandelen en lopen, klimmen, zwaaien, roteren, glijden, springen en landen, vangen en werpen, slaan, trappen, dribbelen, heffen en dragen, trekken en duwen, startten algemene balvaardigheid

 • Handbalprogramma : maandelijks tornooi
 • Doelstelling : basisvaardigheden ontwikkelenbalvaardigheid starttendoorgroeien naar J10
 • J10 (3e en 4e leerjaar) :
  • Aantal trainingen : 2 per week
  • Te ontwikkelen vaardigheden : wandelen en lopen, klimmen, zwaaien, roteren, glijden, springen en landen, vangen en werpen, slaan, trappen, dribbelen, heffen en dragen, trekken en duwen, verder ontwikkelen algemene balvaardigheid

 • Handbalprogramma : maandelijks tornooi
 • Doelstelling : basisvaardigheden ontwikkelendoorgroeien naar J12
 • J12 (5e en 6e leerjaar):
  • Aantal trainingen : 2 per week
  • Te ontwikkelen vaardigheden : onderhouden van aangeleerde balvaardigheden, startten met handbaltechniek ontwikkelen

 • Handbalprogramma : wekelijkse wedstrijden                                                       maandelijks tornooi
 • Doelstelling : balvaardigheden verder ontwikkelenhandbaltechniek ontwikkelen starttendoorgroeien naar J14
 • J14 (1ste en 2de middelbaar):
  • Aantal trainingen : 2 per week
  • Te ontwikkelen vaardigheden : verder ontwikkelen handbaltechniek, speltechniek verder ontwikkelen

 • Handbalprogramma : wekelijkse wedstrijden                                                      
 • Doelstelling : handbaltechniek verder ontwikkelenspeltechniek verder ontwikkelenplaatsen voor VHV finalemeisjeslaten deelnemen aan meisjestornooiendoorgroeien naar J16
 • J16 (3de en 4de middelbaar): Wij hebben een J16 ploeg maar helaas met te weinig spelers om al in competitie uit te komen. Bovendien zijn sommige nog niet klaar om al in competitieverband te spelen. We willen deze spelers echter niet verliezen en blijven op zoek gaan naar extra spelers alsook deze voor te bereiden om later de overgang te maken naar onze senioren.
  • Aantal trainingen : 1 keer per week gedurende 1,5 uur
  • Te ontwikkelen vaardigheden : opbouwen conditie oa. kracht, verder ontwikkelen handbaltechniek, speltechniek verder ontwikkelen.

 • Handbalprogramma : omwille van het feit dat er te weinig spelers zijn en het niveau te laag is opteren we ervoor deze niet in de competitie in te schrijven. We blijven wel trainingen inrichten met oog op toekomst.                                                       
 • Doelstelling : krachttechniek ontwikkelenhandbaltechniek verder ontwikkelenspeltechniek verder ontwikkelen

Bij de indeling van de ploegen zal naast de leeftijd ook geprobeerd worden rekening te houden met de handbalvaardigheid van de speler in kwestie. Een wetenschappelijke studie toont aan dat men zich beter kan ontwikkelen indien er rekening gehouden zal worden met de fysieke gegevens, de sociale vaardigheden en met de algemene motoriek. De moeilijkste taak bestaat erin om zowel spelers als ouders ervan te overtuigen dat deze indeling op termijn alleen maar ten goede komt van hun kind zelf.

3. Organigrammen:

3.1 Raad van bestuur:

Zie verenigingswerkingsplan

3.2 Sportieve cel

Sportief verantwoordelijke RVB / jeugdcoördinator / trainers

Hun voornaamste taken zijn:

 • het sportief beleid uitstippelen
 • het bepalen van de korte en lange termijndoelstellingen
 • het rekruteren en begeleiden van jeugdtrainers, zorgen voor opleidingen
 • evalueren senioren- en jeugdtrainers
 • zelfevaluatie heren / dames en jeugd

Zij vormen een adviserend orgaan naar de raad van bestuur toe. Onder deze cel staat er nog een jeugdcel met aan het hoofd de jeugdcoördinator. Deze jeugdcel heeft tot doel alle aspecten om een goede jeugdwerking te verkrijgen te bespreken / te evalueren en uiteindelijk toe te passen om zo de sportieve toekomst van HBC Dendermonde te garanderen.

3.3 Jeugdcel:

De jeugdcel staat onder leiding van de jeugdcoördinator. Hij of zij is een gediplomeerd iemand en verantwoordelijk voor het in goede banen te leiden van de jeugdwerking in het algemeen. Deze cel rapporteert aan de STM.

Specifieke taken van de jeugdcoördinator:

 • evaluatie van deze trainers.
 • evaluaties van de spelers in samenwerking met trainers
 • zorgen voor de promotie van de jeugdwerking: ledenwerving
 • voorkomen drop-out
 1. in samenspraak met de promotieverantwoordelijke

Naast de jeugdcoördinator zetelen ook alle jeugdtrainers in deze jeugdcel. Alle deze jeugdtrainers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo worden ze verplicht de cursus initiator te volgen en te slagen om als jeugdtrainer bij HBC Dendermonde aan de slag te mogen. Uitzonderingen op deze regels zijn regentaten en licentiaten LO. Zij worden vrijgesteld voor deze cursus.

HBC Dendermonde wil trainers aantrekken die ambitieus en leergierig zijn, trainers die de kennis bezitten en die deze dan ook nog kunnen overbrengen . Het volgen van opleidingen en cursussen mag geen probleem zijn. Er moet kunnen worden omgaan met kritiek, ze moeten eigen fouten durven toegeven om er uiteindelijk uit te leren. Interesse vertonen en actief bezig zijn met het trainerschap zijn een must.

HBC Dendermonde verwacht teven dat je als trainer een rolmodel bent, dit op en naast het veld zijn.

Hun takenpakket concreet:

 • Evaluatievergaderingen 1 x per maand. Verplichte aanwezigheid van 80%. Op deze vergaderingen wordt het sportieve gedeelte geëvalueerd. De evaluatie zullen gebeuren door de jeugdcoördinator en door de jeugdtrainers zelf. De evaluaties hebben niet als doel kritiek te leveren, maar eerder hints, tips weer te geven om beter te gaan presteren. Evaluatie van spelers en de evaluatie van de leerlijn zijn eveneens onderdelen van deze maandelijkse vergadering.
 • Sporadisch gaan kijken naar collega trainers à dit om ervaring op te doen, te leren en eventueel tips / opmerkingen mede te kunnen delen op de maandelijkse vergaderingen.
 • Naast het beschikken over een diploma initiator, dienen alle trainers zich bij te scholen. HBC Dendermonde zal zelf enkele bijscholingen organiseren. Trainers dienen verplicht aanwezig te zijn. Als club willen we ook dat alle trainers minstens 2 externe bijscholingen / jaar gaan volgen.
 • Opvolgen van het individueel leerplan per ploeg.
 • Opstellen van korte termijnplanning en dit maandelijks zodanig de sportieve cel weet wat er op het programma staat voor welbepaalde ploeg
 • Meewerken aan de organisatie van de door de club georganiseerde tornooien, bijscholingen,…
 • Meewerken aan promotie jeugdwerking en aan het voorkomen van drop-out.

4. Organisatie en deelname tornooien:

4.1 Organisatie eigen tornooi:

HBC Dendermonde zal elk jaar zijn eigen tornooi organiseren. Dit tornooi zal dit jaar in april doorgaan.

4.2 Deelname andere tornooien:

5. Bijscholingen:

5.1 Interne bijscholing:

 • Zoals eerder vermeld wordt er van de jeugdtrainers verwacht dat ze 2 externe bijscholingen gaan volgen. Deze worden dan nadien door trainers opnieuw gegeven op de maandelijkse bijeenkomsten.
 • Bepaalde thema’s / concepten kunnen op vraag van de jeugdtrainers aan bod komen op de maandelijkse bijeenkomsten. De jeugdcoördinator doet het voorbereidend werk en opzoekingen om het over dat bepaald thema te hebben.

5.2 Externe bijscholing:

 • Opengesteld voor alle jeugdtrainers van andere clubs. Thema wordt gekozen in samenspraak met alle trainers binnen HBC Dendermonde.
 • Bijscholing opengesteld voor iedereen organiseren, thema: nog te bepalen

6.Recruteren en voorkomen van dropout:

6.1 Recruteren:

Zoals eerder al vermeld in de algemene doelstellingen proberen wij om het handballen zo plezant mogelijk te maken. Hoe meer plezier men beleeft, hoe vlugger men geneigd is om te blijven handballen. De eerste indruk is uitermate belangrijk.

Elk jaar in augustus worden alle scholen in en rond Dendermonde aangeschreven met de vraag om initiaties te geven. Al onze initiaties worden gegeven in september, dit omdat onze jeugdtrainers meestal studenten zijn en zich dan kunnen vrijmaken. We proberen om deze lessen zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Naast de initiaties nemen wij ook elk jaar deel aan “de gele kaart-actie”. Deze actie wordt georganiseerd door de sportdienst van Dendermonde. Elke jongere in Dendermonde krijgt een gele kaart toegestuurd, met deze kaart kunnen zij een maand gratis deelnemen aan de trainingen van de sporttakken die zich inschreven voor deze actie. De verschillende deelnemende clubs worden vermeld in een boekje dat wordt opgestuurd naar elk kind tussen 6 en 12 jaar wonende in Dendermonde of zijn deelgemeenten.

Elke vakantie worden er ook sportkampen gegeven, HBC Dendermonde probeert er voor te zorgen dat er telkens minimum één dag in de week handbal gegeven wordt.

Verder proberen we ons als club zichtbaar te maken naar de jongeren toe en worden er jaarlijks massa’s folders uitgedeeld op initiaties, sportkampen, evenementen, …   Elke speler krijgt er ook mee om uit te delen in zijn of haar klas. Tevens wordt de folder elk jaar opnieuw gemaild aan alle ex-jeugdleden.

We organiseren twee maal per jaar een actie ‘breng je vriendje mee’. Elke speler krijgt de kans ‘zijn sport’ te tonen aan zijn klasgenootjes en vrienden.

In samenspraak met de sportdienst van Dendermonde richten we multimove in. Vanuit deze groep trachten we kinderen warm te maken om ook eens met de U8 te komen trainen en op die manier onze handbalsport te ontdekken.

6.2 Voorkomen drop-out:

Elk jaar wordt er aan alle “stoppers” de reden van hun afhaken gevraagd, dit via mail of persoonlijk. De grootste oorzaak van drop-out bij HBCD is de massa’s mogelijkheden aan andere sporten. HBC Dendermonde moet tegen heel wat clubs concurreren, zo wordt er in of rond de sporthal naast handbal ook rugby, voetbal, atletiek, dans, tapdans, ballet, verschillende disciplines turnen, badminton, rope-skipping, …gedaan.

Wij proberen om onze trainingen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, de eerste indruk is vaak cruciaal. Dit proberen we door het aanstellen van enkel gediplomeerde trainers en het aankopen van aantrekkelijk materiaal (hiervoor wordt jaarlijks budget vrijgemaakt). Jammer genoeg zijn we vaak niet opgewassen tegen de grotere clubs.

7 Jeugdscheidsrechters:

7.1 Deelname cursus jeugdscheidsrechter

We motiveren al onze jeugdspelers (miniemen) om de cursus jeugdscheidsrechter te gaan volgen. Wij zijn van mening dat de cursus ook een meerwaarde beidt voor de speler in kwestie zelf! Meerbepaald voor het aanleren van de spelregels en heel belangrijk voor het kweken van respect voor de scheidsrechters in het algemeen. Wij zijn van mening dat dit de “fairplay” bevorderd.

7.2 Begeleiden van jeugdscheidsrechters

Aan de start van het nieuwe seizoen wordt er een kalender opgemaakt welke jeugdscheidsrechter wanneer moet fluiten. Op elke wedstrijd zal er een begeleider aanwezig zijn om deze jeugdscheidsrechter raad te geven en bij te staan. Hij zal tijdens de rust en na de wedstrijd tips en of opmerkingen geven.

Begeleiders zullen vanaf heden het wedstrijdblad onderteken , tevens zullen zij ook de evaluatiefiche van de VHV invullen en deze samen bespreken met de jeugdscheidsrechter.

Alle scheidsrechters aangesloten bij HBC Dendermonde (als speler) kunnen als begeleider in aanmerking komen.

8 Communicatie en verenigingsleven:

Binnen HBC Dendermonde wordt er gewerkt met verschillende communicatiemiddelen:

 • Website
 • Nieuwsbrieven naar alles spelers, oud-leden, supporters, pers, sponsors,…(VHV ontvangt telkens kopie)
 • In de cafetaria in de sporthal hangt een PC waar constant een PowerPoint afspeelt, op deze presentatie staan de komende evenementen ed.
 • Mails / Whatsapp (zowel voor het sportieve als extra sportieve)
 • Bij de jeugd worden er mails verstuurd, alle kinderen krijgen ook de inhoud van de mail mee geformuleerd op een briefje
 • Sponsormap
 • Mondeling: aanspreekbaar, zichtbaar door clubtraining, T-shirts, sporttassen,…
 • Maandelijkse vergaderingen van de raad van bestuur, de sportieve cel en de jeugdcel
 • Oudercomité
 • Spelersvergaderingen
 • Facebook account: Handbalclub Dendermonde
 • Flyers / folders uitdelen op scholen

9 Fairplay

Naast een sportieve opleiding zijn onze trainers ook deels verantwoordelijk voor de opvoeding van onze jonge spelertjes, tenslotte brengen ze gemiddeld 3 tot 4 uur in de week door op de club.

Als club proberen wij om onze speler er op te wijzen zich zo sportief mogelijk te gaan gedragen. Aan ouders vragen wij om de gedragscode - die terug te vinden is op onze site www.handbalclubdendermonde.be (De club – gedragscode) - toe te passen en te respecteren.

.…maar vaak staan we machteloos tegen het geroep en getier rond het veld. Af en toe (bv op welpentornooien) delen wij lolly’s uit met het volgende versje:

“Als je maar niet kan stoppen, met de tegenpartij te bespotten…

Als je jezelf niet kan intomen, en maar steeds de scheidsrechters wil honen

Als je het moeilijk hebt met de keuzes van de trainers of je vindt fairplay maar voor dreiners

Wees dan snel en stel het niet uit…stop deze lekstok in je snuit!”

We krijgen hier positieve reacties op en tevens hebben we de indruk dat dit ook helpt.

Reclame voor fairplay maken wij via onze site en via de maandelijkse nieuwsbrieven die worden verstuurd.

Sporttechnisch beleidsplan

Naast de algemene leerlijn , worden er door de sportieve cel een opleidingsplan per ploeg opgesteld. Jeugdtrainers dienen zich hier aan te houden en aan te werken. Dit wordt elke seizoen opnieuw gedaan. Deze richtlijnen worden op de eerste maandelijkse bijeenkomst in augustus uit de doeken gedaan en eventueel aangepast.

1 Opleidingsplan per ploeg:

1.1 U8 / U10

 • Algemene motoriek: veelvuldig trainen van de basismotorische vaardigheden
 • Algemene balvaardigheid à motoriek en balvaardigheid proberen combineren
 • werpen / houding verzorgen
 • gebruik maken van ruimte, niet allemaal bij mekaar lopen
 • geen 3 passenritme aanleren àmoeten enkel weten welke voet vooraan moet staan
 • spelregels: maximum 3 passen, niet lopen met bal en niet in doelgebied komen
 • iedereen in het doel plaatsen
 • enkel kleine ballen gebruiken (foam, mousse)

1.2 U12

 • Basismotorische vaardigheden veelvuldig trainen
 • Houding bij werpen en vangen: correct toepassen zowel stilstaand als in beweging
 • Vrijspelen / vrijlopen / gebruik maken van ruimte / bewegen
 • Geen 3 passen aanleren à moeten weten welke voet ze moeten afstoten
 • Verder aanleren van de spelregels / fairplay
 • Correct dribbelen, maar dribbel tijdens wedstrijdjes vermijden
 • Snelheid: bal geen 10 seconden vasthouden voor te passen + bal naar voor geven
 • Verdedigend trainen (beginselen: naar bal /man gaan, contact durven maken, speler vastzetten, bestraffen bij zware fouten)
 • Verschillende spelers in het doel plaatsen

1.4 U16 :

1.4.1 Verdediging :

 • techniek (armen / benen) à samenwerken, overnemen en doorgeven / offensief (uitstappen: houding verzorgen)
 • Communicatie (pivot / insnijden ), spreken voor mekaar, verdedigen in zone / niet wisselen of volgen maar spreken en verwittigen
 • Verschillende concepten kunnen spelen: 6-0 vermijden, opteren voor 3-2-1, 4-2 of 3-3

1.4.2 Tegenaanval :

 • Niet altijd lange pass / bal vlug in spel brengen
 • Uitverdedigen / niet blijven wachten op 6 meter op bal à alle spelers meelopen
 • Tegenaanval in golven / hoeken 1e fase -   opbouwers volgen
 • Snelle midden na scoren

1.4.3 Aanval :

 • Passes op juiste hoogte / houding werparm
 • rondspelen / constante dreiging / tempo / contact en bal vrijhouden
 • hoeken actief opzetten / gevaar creëren / man binden / bal vrijhouden
 • Wissels / bewegen zonder bal
 • shotvariaties : uit stand / sprong /onderhands …
 • Blok + afrol
 • 2 spelers binden en bal doorsteken / vrijspelen

Opleidingsvisie van de club:

Wij zijn van mening dat onze jeugdploegen dezelfde concepten spelen als onze seniorenploegen. Net daarom verplichten we onze jeugdtrainers (vanaf leeftijd U16) om dezelfde aanvalconcepten te spelen dan heren en dames.

We hebben er als club voor gekozen om in de toekomst meer offensief te gaan verdedigen. Zelf vinden we dat dit een groot probleem vormt bij de heren, net daarom krijgen onze jeugdtrainers de opdracht om de ploegen verschillende offensieve verdedigingssystemen (3-2-1, 4-2, 3-3) te gaan aanleren en spelen.

Tegenaanval, snelle midden, creëren van snelheid zijn een must in HBC Dendermonde.

Evaluaties

3.1 Trainers

De trainers worden in de eerste plaats geëvalueerd door de jeugdcoördinator. Zij komt regelmatig naar trainingen en wedstrijden kijken.
Naast de jeugdcoördinator evalueren de trainers ook elkaar. Het is de bedoeling dat zij regelmatig een training volgen van collega trainers. Op de maandelijkse vergaderingen worden de opmerkingen / beoordelingen gebundeld per trainer en dan samen besproken. Op zo een vergaderingen worden dan tips meegegeven of er wordt besproken hoe het anders beter kan enz.

3.2 Spelers

De evaluaties van de spelers gebeurt door de trainers zelf. Zo kunnen we zien welke evolutie een speler maakt.